Innlevering av listeforslag til sametingsvalget 2017

Fristen for å sende inn listeforslag er 31. mars 2017 kl. 12.00. Listeforslagene kan sendes elektronisk til Sametinget, men underskriftsversjonen (papirversjonen) må likevel sendes så snart som mulig.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Krav til listeforslag

For organisasjoner som ikke er registrerte hos Sametinget

Listeforslaget må ha minst 30 underskrifter av personer registrert i sametingets valgmanntall i kretsen. Listeforslaget kan gjerne ha flere underskrifter enn 30, men det må altså være minimum 30 personer som står bak listeforslaget.

Listeforslaget må ha navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant de som har skrevet under på listeforslaget.

Dersom det ikke er noen tillitsvalgt og vararepresentant oppgitt, anses de to øverste underskriverne for å være tillitsvalgt og vararepresentant.

For organisasjoner som er registrert hos Sametinget

Organisasjonen må ha oppnådd minst 60 stemmer i en valgkrets eller minst 200 stemmer i hele landet i forrige valg (valg 2013).

For disse partiene/gruppene skal listeforslaget være underskrevet av minst to av styremedlemmene i organisasjonens lokalavdeling i valgkretsen.

Hvis en registrert organisasjon stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel kravet om at det må være minst 30 underskrifter av personer registrert i valgmanntallet i kretsen.

For valget i 2017 oppfyller følgende organisasjoner kravene om minst 60 stemmer i en valgkrets eller minst 200 stemmer i hele landet i forrige valg:

Arbeiderpartiet
Árja
Fremskrittspartiet
Høyre
Norske Samers Riksforbund
Samefolkets parti
Senterpartiet

Listeforslaget skal ha vedlegg som følger:

  1. Oversikt over kandidatenes fødselsdato
  2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har skrevet under å listeforslaget
  3. Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i valgkretsen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen
  4. Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen på valgdagen

Behandlingen av listeforslag

Listeforslag kan kalles tilbake. Dette må skje innen 20. april 2017.

Sametingets valgnemnd vil behandle listeforslagene og godkjenne forslag til valglister og tilbakekalling av valglister.

Fristen for å godkjenne listeforslagene er 1. juni 2017.

Listeforslagene vil bli lagt ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Dersom listeforslaget ikke oppfyller forskriftene når de leveres inn, så må valgnemnda forsøke å bringe lista i forskriftsmessig stand ved forhandlinger med listens tillitsvalgte.

Når listeforslagene er kommet inn, så vil alle kandidatene bli underrettet om at de står på et listeforslag, herunder også om adgangen til å søke om fritak.

Om en kandidat står på flere lister eller en underskriver har skrevet under på flere lister, må vedkommende melde fra om hvilket listeforslag han eller hun ønsker å stå på.

Om det ikke gis en slik tilbakemelding, vil vedkommende bli ført opp på den lista som ble innlevert først.

Endringer som kan gjøres på listeforslag

Forslagsstillere kan kun gjøre endringer på listeforslaget for å bringe den i samsvar med kravene. Det er ikke anledning til å foreta andre endringer enn det som er nødvendig for å få listeforslaget i orden, f.eks. er det ikke lov å endre rekkefølgen på kandidatene fordi man ikke er fornøyd med den.

Om en kandidat strykes fra listeforslaget, er det listestillernes avgjørelse om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene rykker opp og at listen suppleres med et nytt navn nederst.

Klage

Det er anledning til å klage på vedtak gjort i Sametingets valgnemnd. Klagefristen er 7 dager etter offentliggjøringen av godkjente lister.

Fritak for kandidater

Fritak kan gis dersom kandidaten har fylt 60 år innen utgangen av 2017, eller har vært sametingsrepresentant de siste fire år eller hvis de ikke kan skjøtte oppgavene som medlem av Sametinget uten uforholdsmessige vanskeligheter.

Oversikt over minimums- og maksimumsantall kandidater på listeforslag:

Valgkrets 1 Østre: min 9, maks 10
Valgkrets 2 Ávjovárri: min 9, maks 16
Valgkrets 3 Nordre: min 9, maks 12
Valgkrets 4 Gáisi: min 9, maks 10
Valgkrets 5 Vesthavet: min 9, maks 10
Valgkrets 6 Sørsamisk: min 9, maks 9
Valgkrets 7 Sør-Norge: min 9, maks 12

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!