PRM: Går imot driftstillatelse til Nussir

– Vi går imot at Direktoratet for mineralforvaltning gir driftstillatelse for Nussir-gruve, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Ođas | Almmuhuvvon

Direktoratet for mineralforvaltning sendte 21. juni på høring søknad fra Nussir ASA om driftstillatelse for kobbergruve i Repparfjord. Høringsfristen var satt til 1. september. Sametinget har i sin uttalelse påpekt at Direktoratet etter mineralloven og menneskerettsloven skal legge vesentlig vekt på hensynet til samisk kultur i sine vurderinger. Sametinget legget til grunn at et så inngripende tiltak det her er snakk om krever et fritt og på forhånd gitt samtykke fra Sametinget og reinbeitedistriktene.

Inger Eline Eriksen Fjellgren (Foto- Jan Roger Østby, Sámediggi).jpg
FOTO | Inger Eline Eriksen Fjellgren (foto Jan Roger Østby/Sámediggi)

– Det er vår vurdering at en driftstillatelse vil ha så store negative virkninger for fiske og reindrift at det vil krenke muligheten for samisk næringsutøvelse i området. Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt og det foreligger ikke et konsultert forhåndssamtykke fra reinbeitedistrikt og Sametinget. Alt dette må medføre at en driftstillatelse ikke gis, sier sametingsråd Fjellgren.

Etter mineralloven kan driftstillatelse avslås dersom hensynet til samiske interesser taler imot at søknaden innvilges. Når Sametinget eller Fefo går imot driftstillatelse skal den avgjøres av departementet. Sametinget har i sin høringsuttalelse gjort en omfattende og grundig vurdering av rettsgrunnlaget som tiltaket må vurderes etter og hva som er konsekvensene for samisk kultur og samfunn, miljø, fiske og reindrift.

– Når Direktoratet nå må oversende saken til departementet for avgjørelse forutsetter jeg at departementet gjør grundige folkerettslige vurderinger av tiltaket. Vi vil følge opp at de sover i skoletimen. Vi skal blir konsultert på en skikkelig måte hvis de mener at grunner taler for å gi en tillatelse. En ting er sikkert, det blir ingen Nussirgruve så lenge jeg har noe å si i saken, avslutter sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren.

For intervju, kontakt Inger Eline Eriksen Fjellgren, mob. 414 58 703.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!