PRM: – Fosen-samenes tap pålegger staten et enda større ansvar for bevaring av sørsamisk kultur

Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt fikk ikke medhold i skjønnsretten for å stoppe planene om bygging av vindkraftverket på Storheia.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

– En sørgelig rettsavgjørelse for hele den sørsamiske kulturen og språket. Fosen er en av de største vindkraftutbyggingene og det vil medføre store negative konsekvenser for reindrifta i området, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Vibeke Larsen (foto - Åse Pulk, Sámediggi).jpg

Sámediggepresideanta Vibeke Larsen (foto - Åse Pulk, Sámediggi)

Sørsamene i Fosen-området frykter at vindparkene er begynnelsen på slutten for reindrifta på Fosen.  Fortsatt reindrift i området er avgjørende for bevaring av både det sørsamiske språket og den sørsamiske kulturen. Som kjent er det sørsamiske språket ifølge FN et av de mest truede språkene i verden.

– Sametinget har vært og er fremdeles kritisk til vindkraftutbyggingen på Fosenhalvøya fordi den kan få store negative konsekvenser for den sørsamiske kulturen. Staten har ansvar for at kulturen er levedyktig og bærekraftig. Når statlige myndigheter nå har tillatt denne storstilte utbyggingen av vindmøller, har de samtidig pålagt den norske stat et enda større ansvar for å sikre at framtidige utbygginger i dette området ikke ytterligere forringer reindriftas livsvilkår, sier Larsen.

Ved alle framtidige utbygginger må myndigheter, planleggere og utbyggere legge de folkerettslige betingelsene til grunn. For å oppfylle dette vil det bety at det må innhentes et samtykke fra reindriftsutøverne før man kan gi tillatelser til nye inngrep. Dette vil bidra til at man unngår ytterligere nedbygging av viktig beiteland som er en avgjørende forutsetning for opprettholdelse av den sørsamiske reindrifta.

– Hvis staten ikke lykkes i dette, og ikke makter eller ønsker å stanse nedbyggingen av beitelandet, vil sørsamene i Fosen-området få rett. Da vil den sårbare sørsamiske kulturen miste sin bærekraft, og staten vil måtte bære ansvaret for utslettelsen av et av de mest truede språkene i verden, sier Larsen.

For intervju, kontakt sametingspresident Vibeke Larsen, mob. 941 30 116.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!