Samiske språks fremtid i en stor Ofoten kommune

Kronikk av sametingsrådsmedlem Lars Filip Paulsen.

Ođas | Almmuhuvvon

30784407713_59707bc347_o.jpg
FOTO | Lars Filip Paulsen. Govven/foto: Jan Roger Østby/Sámediggi

Regjeringen har satt i gang prosesser for å få flere kommuner til å slå seg sammen til større kommuner. Målet er å styrke deres kompetanse og dermed gi bedre tjenester til befolkningen. Kommunereformen fra et samisk perspektiv har vært og er av stor interesse for Sametinget. 16. september 2015 la Sametinget frem sin egen utredning om kommunereformen og samiske interesser. Sametinget så på hvordan ivaretakelsen av samers rett til samiske tjenester ville kunne bli dersom kommuner slås sammen. Sametingets hovedsyn er at dersom en kommune som er med i forvaltningsområdet for samisk språk, slår seg sammen med andre kommuner, så må den nye storkommunen bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Større forvaltningskommuner vil bety at flere vil få rettigheter til samiske tjenester, noe som er veldig positivt. Utredningen sa også at dersom en kommunesammenslåing fører til at samer blir i mindretall kan det bli mindre fokus på behovene til den samiske befolkningen, noe som føre til at tjenestene til samer kan bli dårligere.

Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune er en lulesamisk språkforvaltningskommune, og det er også den forvaltningskommunen det har vært mest fokus på den siste tiden hva gjelder nye kommunestrukturer. Kommunestyret har i de tidligere prosessene aldri klart å ta stilling til fremtiden for Tysfjord kommune. Skal kommunen bestå som egen kommune, skal den deles og skal den slås sammen med andre har, ikke tidligere blitt avklart.

24.januar dette året gjorde derimot Tysfjord kommestyre, gjennom flertallet, et vedtak på at hele kommunen skal slå seg sammen med en større kommune i Ofoten med Narvik som hovedsete for den nye kommunen.

Sametinget så positivt på intensjonsavtalen mellom Hamarøy kommune og Tysfjord kommune av 12.des 2016, der målet var at Tysfjord kommunes vestside skulle slå seg sammen med Hamarøy kommune. I intensjonsavtalen var det nemlig et eget punkt om forvaltning av samisk område; «Samisk språk skal gjenspeile seg i skole, helse og omsorg, forvaltning og kultur. Den nye kommunen tilslutter seg språkområdeordningen/forvaltningsområde for samisk språk.»

I vedtaket om å slå seg sammen med by kommunen Narvik, sies det ikke noe om hvordan den nye kommunen skal ivareta samiske behov og interesser. Dette har heller ikke meg bekjent, vært et tema i tidligere møter med Narvik kommune. Narvik kommune har heller ikke uttalt noe om hvordan de kommer til å ivareta dette i en ny kommune.

Sametinget er bekymret for fremtiden for det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Tysfjord er den eneste lulesamiske kommunen som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, og dens fremtid vil derfor ha stor betydning for det lulesamiske språkets fremtidige. Det lulesamiske språket er på UNESCOs liste over svært truet språk, og de har allerede i dag svært store utfordringer på rekrutteringer av samiskspråklige til både barnehager, skoler, helsetjenester m.m, samt lærerressurser til produksjon av lulesamiske læremidler. Språkmiljøene ønsker selv en ny kommune med Hamarøy, og dette er noe Sametinget vektlegger sterkt.  Vårt hovedsyn er at om en kommune i forvaltningsområdet for samisk språk slår seg sammen med andre kommuner, skal forvaltningsområdet for samisk språk utvides til å gjelde hele den nye kommunen. Om dette blir tilfelle ved den foreslåtte sammenslåingen mellom Tysfjord og Narvik er ikke besvart.

Både det forrige sametingsrådet og nåværende sametingsråd har støttet innbyggerinitiativet av 08.06.2016. Innbyggerinitiativet gikk for en deling av Tysfjord kommune mellom vest/sørsiden av fjorden og øst/ nordsiden av fjorden, og i stedet en sammenslåing med en eller flere nabokommuner på hver side av fjorden.

Som følge av dette vedtaket vil Sametinget be Regjeringen om konsultasjoner for å diskutere det samiske perspektivet og rammebetingelsene for ivaretakelse av samiske interesser i en større Ofoten kommune, samt ta opp dette med prosessene som har vært forut før Tysfjord kommunestyrets vedtak.

Sametingets anbefaler ovenfor regjeringen og departementet at Tysfjord kommunes vestside slås sammen med Hamarøy kommune og blir en sterk lulesamisk kommune.  

Også de andre samiske språks fremtid vil også løftes ved en konsultasjon.
Fremtiden for mange kommuner vil ha stor betydning for de samiske språkene.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!