Behøver sterke samiske organisasjoner

Det samiske samfunnet trenger sterke organisasjoner som arbeider for å ivareta samiske interesser. Norske Reindriftssamers Landsforbund er en av de viktigste aktørene i reindriftspolitikken, sier  sametingsråd Mariann Wollmann Magga. Hun deltar på landsmøtet til NRL i Trondheim. Her er talen hennes

Ođas | Almmuhuvvon

 

Landsmøtet NRL (Foto Marit Meløy).jpg

Landsmøte

Kjære delegater, NRLs styre, ungdomsutvalg, reineiere og andre gjester,

På vegne av Sametinget takker jeg for invitasjon. Først vil jeg gratulere Norske Reindriftssamers Landsforbund med 70 års jubileet.

Kjennetegn for det året vi nå er inne i er samisk feiring. Vi feirer at det er 100 år siden samene samlet seg til det første landsmøtet her i Tråante. Vi feirer at det er 70 år siden NRL ble stiftet. I år markerer vi 100 år med samisk kamp for demokrati, rettigheter og mangfold. Samtidig ser vi at de sakene som sto på dagsorden for 100 år siden og for 70 år siden, fortsatt preger vår politiske hverdag i 2017.

Norske Reindriftsamers Landsforbund handler om næring, språk og kultur. Dette er reindrift.

Det er viktig å se seg tilbake og kjenne historien – markere kampen til våre forgjengere, men også feire det vi samer har oppnådd. Deretter må vi se framover, og selv ta grep om vår egen framtid. Jeg håper at dette feiringens år vil gi oss krefter til de  utfordrende politiske hverdagene.

For den samiske samfunnsutviklingen er det avgjørende at vårt folk engasjerer seg samfunnsbygginga. Det samiske samfunnet trenger sterke organisasjoner som arbeider for å ivareta samiske interesser. Norske Reindriftssamers Landsforbund er en av de viktigste aktørene i reindriftspolitikken. Gjennom NRL har reindriftssamene mulighet til å påvirke reindriftens rammebetingelser og utvikling. Det er en styrke når organisasjonen gjenspeiler samfunnet, at både unge og eldre, menn og kvinner aktivt deltar i organisasjonslivet og styringa.

For meg betyr det svært mye å se unge mennesker engasjere seg i å sikre reindriftens framtid. I Gearretnjárga og i Voengel Njaarke, og i Fosen har ungdommen stått i spissen og kjempet mot vindmøllene midt i reinbeiteland. De har gang på gang forklart myndighetene om hvor ødeleggende de planlagte inngrepene vil være. At dette jo er en trussel mot deres framtid. At de med dette kan miste sin arv, som de jo heller vil føre videre til generasjonen etter dem igjen.

Disse ungdommene har vist oss at det nytter å kjempe. Fálesrášša og Gaelpie er seire vi skal feire. For eksemplene er mange der reindriftens stemmer ikke nådde fram til vedtaksmyndighetene skrivebord. Vi vet ikke enda hvordan det går i Fosen.

Beiteland er selve forutsetningen for bærekraft og utvikling i reindriften. Den aller største utfordringen for framtida er tap og innskrenkninger i reinbeitearealene. Sametinget er skuffet over at regjeringen og Stortinget virker å være så tannløse når det kommer til sikring av arealgrunnlaget for reindriften. Jeg forventer at myndighetene bryr seg like mye om å sikre beitelandet, som det å telle rein. Reindriften kan ikke i det uendelige avgi land til fordel for storsamfunnets interesser og tiltak.  

Sametinget behandler mange saker som berører reindriftsnæringen, direkte eller indirekte. Dialog og samarbeid med reindrifta, både med organisasjonen, distrikter og siidaer er derfor noe vi prioriterer. Vi har hatt mange utfordrende reindriftspolitiske saker de siste årene, og Sametinget og NRL har hatt et tett samarbeid. Et godt samarbeid kan gi oss større gjennomslagskraft, og det er en styrke både oss på Sametinget og NRL. Vi kan gjøre hverandre bedre – sånn at våre stemmer er sterke og tydelige. Og dere, meld fra til Sametinget når dere har innsigelser, enten det er kraftutbygginger eller kommunens arealdisponeringer, Vi bidrar der vi kan.

Sist høst vedtok Sametingets plenum en ny sametingsmelding om reindrift, som gir føringer for Sametingets innsats i reindriftspolitikken framover. Med meldingen har vi prioritert hvordan og på hvilke områder Sametinget vil prioritere sine ressurser. Sametinget vil være en politisk premissleverandør for næringsutvikling i reindrifta, og vi vil prioritere ressurser til arbeidet med ivaretakelse av reindriftas rettigheter.

Sametinget arbeider for at reindriften har gode rammevilkår, både juridisk, forvaltningsmessig og økonomisk. Etter vårt syn så tar gode rammebetingelser utgangspunkt i reindriftens særpreg som en samisk næring. Reindriftsamene har sitt eget kunnskapsgrunnlag og verdisett som i mange hundreder av år har gitt grunnlaget for en god og bærekraftig reindrift.

Det er nå på tide at det er det samiske samfunnets og reindriftens behov som er grunnlaget for utformingen av reindriftspolitikken, og ikke myndighetenes styrings- og reguleringsbehov. Med dette utgangspunktet skal vi utforme framtidas løsninger – de løsningene som skal stå seg i et 100 års perspektiv.

Jeg spør: hvor hadde reindrifta og det samiske samfunnet vært om ikke det var for NRL?

På vegne av Sametinget ønsker jeg landsmøtet til lykke med forhandlingene, og jeg ser fram til to interessante dager her i Tråante.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!