Åpent brev til statsrådene Amundsen og Horne om situasjonen i Tysfjord kommune

Av sametingspresident Vibeke Larsen

Ođas | Almmuhuvvon

Drag i Tysfjord.jpg
FOTO | Ájluokta/Drag i Tysfjord (Foto: Åse Pulk-Sámediggi)

Jeg har i den siste tid fulgt situasjonen i Tysfjord kommune med sorg og vantro. Det siste året er det avdekket et stort antall seksuelle overgrep i en liten kommune med en befolkning i underkant av 2000 mennesker. Status per 10. mai 2017 forteller at 120 sedelighetssaker etterforskes av politiet. Det er registrert mer enn 70 fornærmede, hovedsakelig jenter som har vært i alderen 7- 16 år da overgrepene fant sted. En stor del av disse overgrepene har skjedd i lulesamisk miljø. Overgrepssakene i Tysfjord kommune har nå fått et omfang som kan kalles en nasjonal tragedie. Lidelsene og smertene dette har påført ofre og lokalsamfunnet er vanskelig å ta innover seg.

Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken. Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak. Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for. Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stor at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene.

Som sametingspresident har jeg vært bekymret for denne situasjonen over lengre tid. Nylig publisert forskning (Thallaug Øverli, Bergman og Finstad 2017) forteller at de samiske samfunnene er preget av manglende tiltro til politi og hjelpeapparat i slike saker. Taushet og tabuer hindrer at slike overgrep stanses og ansvar plasseres hos gjerningsperson. Sametinget har ved flere anledninger pekt på den høye andelen samiske kvinner som har opplevd vold av enten fysisk, psykisk eller seksuell karakter. Vi har gjentatte ganger tatt opp behovet for et behandlingsapparat med samisk språk- og kulturkompetanse. Det er også stort behov for ytterligere forskning på dette tema i de samiske samfunnene. Foreløpig har vi ikke fått klare svar fra ansvarlige myndigheter.

DSC_1535.JPG
FOTO | Sametingspresident Vibeke Larsen (Foto: Åse Pulk-Sámediggi)

Samtidig vil jeg berømme de menneskene i Tysfjord kommune som har stått frem med sine overgrepshistorier. De har gjort en samfunnsinnsats det står stor respekt av. Gjennom å bryte tabuer om seksuelle overgrep, er de med på forandre det samfunnet de er en del av. Situasjonen i dag er vond og krevende, men uten det mot og styrke de viser vil ikke disse overgrepene stanse. Den lulesamiske befolkning er sterk og ønsker seg ei fremtid hvor man kan være trygg og stolt av sitt samfunn. Min tro er at de er på vei dit.

Men de kan ikke løse denne oppgaven alene. Nasjonale myndigheter, som har ansvar for at befolkningen får den hjelp den trenger, må brette opp ermene og spørre hva de trenger. Situasjonen påkaller særskilte tiltak og fokus. Det kan dere, statsrådene Amundsen og Horne, ta ekstra grep for å bidra til. Det vil kunne bidra til større tillit mellom den lulesamiske minoriteten og det norske storsamfunnet. På vegne av Sametinget kan jeg love befolkningen i Tysfjord at vi vil gjøre det vi kan for å rette søkelys mot de behov og utfordringer som er i kommunen.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Vibeke Larsen

Presideanta/president

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!