PRM: Sametingets budsjett for 2019 – en videreføring av Muohtačalmmit erklæringen

Sametingsrådets forslag til budsjett er en videreføring av satsningsområdene i Muohtačalmmit som er sametingsrådets tiltredelseserklæring mellom samarbeidspartnerne.

Ođas | Almmuhuvvon

- Jeg synes vi med dette budsjettet viser velgerne at vi holder det vi har lovet dem, selv om statsbudsjettet i liten grad gir rom for utvikling. Økningen på 3,6 % inneholder Røros som ny språkforvaltningskommune, en engangsbevilgning til urfolksspråkåret og den forventede lønns- og prisveksten, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Det som likevel er spesielt for 2019 er at Sametinget har fått en ny budsjettordning, som vi har jobbet lenge med for å få gjennom. Fra 2019 vil alle Sametingets nåværende budsjettposter samles til en post under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette gjør at Sametinget selv vil kunne prioritere i større grad og jeg vil dermed si at vi er i riktig retning for økt selvbestemmelse, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Sametinget vil i 2019 fortsette med å utvikle og sikre de samiske språkenes fremtid. Dette er et kontinuerlig arbeid, og en videre oppfølging av utredningen NOU 2016:18 - Hjertespråket vil være en sentral del av dette arbeidet i årene fremover. De forente nasjoner (FN) har besluttet at 2019 skal være internasjonalt år for urfolksspråk. For å synliggjøre urfolksspråkåret, skal vi i begynnelsen av 2019 arrangere en stor språkkonferanse.

Sametinget anser arbeidet med samiske barn og unge som svært viktig del av arbeidet med sikre de samiske språkenes fremtid. - Det er dagens barn og unge som skal videreføre språket til kommende generasjoner, derfor er det behov for en ekstra innsats for tiltak som treffer dem, fremholder Olsen. Sametinget vil i 2019 satse på barn og unges språkarenaer, samt tiltak for å løfte kvaliteten i samiske barnehager. Prosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain som ble igangsatt i 2018, og videreføres i denne perioden. Gjennom prosjektet skal samiske barnehager bli tryggere i å ta utgangspunkt i samiske verdier, samiske språk, levesett, tenkemåte og forståelse i arbeids- og læringsmetoder som brukes i barnehagene.

Det er flere samiske kulturbyggeprosjekter som over lang tid har ventet på statlig finansiering. Sametinget er veldig glad for at Saemien Sijte endelig i statsbudsjett for 2019 har fått en oppstarts bevilgning til et nytt bygg. Sametinget ønsker derfor å fortsette opptrappingen av støtte til aktiviteten ved Saemien Sijte som vi startet i 2015, med fokus på samlingsforvaltning og formidling. I tillegg er Røros fra i år en ny språkforvaltningskommune som er en permanent overføring over statsbudsjettet. - Dette gir også Sametinget større rom for å støtte opp om viktige sørsamiske kultur- og kulturformidlingsinstitusjoner som Saemien Sijte, og Aajege samisk språk og kompetansesenter på Røros, sier sametingsråd Olsen. Aajege har de siste årene hatt en stor aktivitet knyttet til samiske kulturtiltak. Det også initiert til en rekke nye kulturtiltak som en del av framtidige kultursenterfunksjoner.

Sametinget ønsker i 2019 på synliggjøre og støtte opp om rettighetsprosesser som er av prinsipiell karakter for samiske rettigheter i land og ressursspørsmål. Samers behov for beskyttelse av de tradisjonelle levemåtene og rettighetene som er opparbeidet gjennom langvarig bruk av de tradisjonelle samiske områdene. Sametinget vil i denne perioden øke sin støtte til organisasjoner som arbeider for samiske rettighetshavere og også de søkerbaserte ordningene for prinsipielle rettighetsprosesser.

For intervju kan sametingsråd Henrik Olsen kontaktes, tlf. 907 75 219.

Sametingsrådets budsjettforslag for 2019 finner du her.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!