Opplæring og læremidler

Den samiske befolkningen skal ha kunnskap, kompetanse og ferdigheter som kreves for å utvikle samiske samfunn. Dette betyr at den samiske befolkningen har reell rett til opplæring i og på samisk.

Sametinget er opptatt av en helhetlig samisk utdanningspolitikk. Kunnskap er viktig for samfunnsutviklingen. Satsing på barnehage, grunnopplæring, høyere utdanning og forskning er avgjørende for det samiske samfunnets utvikling i tråd med samiske verdier, visjoner, prioriteringer og premisser.

Sametinget arbeider for: 

 • At det samiske perspektivet ivaretas i nasjonal, nordisk og internasjonal politikk for utdanning og forskning. 
 • At det samiske perspektivet ivaretas i lovverk og styringsdokumenter for barnehage, grunnopplæring, høyere utdanning og forskning.  
 • At samer får den kompetansen, de kunnskaper og ferdigheter som kreves for å klare seg i livet,  for å kunne verne om og utvikle samisk språk, samiske samfunn og delta aktivt i det samiske, nasjonale og   internasjonale samfunnet. 
 • At ikke-samer får gode kunnskaper om samisk kultur, samfunn og historie. 

Oppvekst- og opplæringavdelingas ansatte og kontaktinformasjon

Oahpponævo

Oahpponævo divna fáhkasuorgijn ja divna fágajn galggi gávnnut oarjjel- julev-, ja nuorttasámegiellaj ulmijt jåvsåtjit mánájgárde rámmaplánan ja Máhttolåpptim – Sáme oahppoplánatjoahkken.

Sámedikken le åvdåsvásstádus tjielggidahttet ulmijt, strategijajt ja dåjmajt vájkkudimnævojt åvddånahtátjit oahpponævojt pládnatjoahkke milta ja jahkásasj budjehtaj baktu

Sámedikken le åvdåsvásstádus rudájt juollodit ja vájkkudimnævvoadnemav tjuovvot ja dárkestit láhkatjoahkkij, njuolgadusáj milta.

Sámedigge barggá oahpponævoj mierreduvvam strategijaj milta Sámedikke oahpponævvoåvddånahttema jagijda 2020-2023 strategalasj plána milta.

Ovttas.no - Sáme oahppamnævo nehtan

Mij lip tjoaggám gåvåjt, girjijt, filmajt, jienajt, oahppamnævojt ja digitála ressursajt mij giehpet bargov dunji sáme åhpadiddjen. Máhta aj gávnnat artihkkalijt sáme ássjij birra ja pedagogalasj bagádallamijt.

www.ovttas.no

14.1.2020
Last ned

Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023. Vedtatt av Sametinget 04.12.19, sak SR 048/19.

09.10.2014
Last ned

Sametingets handlingsplan for utvikling av læremidler 2015- 2018

Forskning og høyere utdanning

Forskning og satsing på høyere utdanning er viktig for bevaring, styrking og utvikling av det samiske samfunn. Sametinget ser behov for forskningsbasert kunnskap i forvaltning og politisk utvikling. Det er viktig å videreutvikle samisk som forskningsspråk.

Det er også viktig å legge til rette for og motivere flere samer til å bli forskere og forske i eget samfunn, samt å få innhold om samiske forhold/på samisk i eksisterende og fremtidige profesjonsutdanninger. 

Sametingets politikk går ut på å sikre samisk innflytelse og perspektiv i forskning og høyere utdanning i relevante utvalg, styrer og råd. Ved å foreslå og oppnevne medlemmer så håper Sametinget på å ivareta samiske interesser innenfor FOU-feltet.

Sametinget har observatørstatus i programstyret for samisk forskning i Norges forskningsråd. Programmets overordnede mål er å styrke samisk forskning, både når det gjelder kvantitet og vitenskapelig kvalitet. Sametinget har som mål å kunne oppnevne et fast medlem til styret til Norges forskningsråd for å ivareta det samiske samfunnets forskningsbehov.

Sametinget har oppnevnt Mette Anti Gaup og Idar Peder Kintel til styret i Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole for perioden 2019-2022. Varamedlem er Kajsa Kemi Gjerpe.   

Regionale forskningsfond

Sametinget er representert i fondsstyret for regionale forskningsråd i Nord-Norge og Midt-Norge i perioden 2016-2019

I fondsstyret for Nord-Norge er postdoktor ved Nord universitet, Astrid Dankertsen styremedlem og prorektor Line Kalak ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole er vara.

I fondsstyret for Midt- Norge er Sametingsrepresentant Nora Marie Brandsfjell styremedlem og Sigbjørn Dunfjeld, fagkonsulent ved Stiftelsen Rørosmuseet, er vara.

Sametinget har forslagsrett til styremedlemmer til styret ved UiT Norges Arktiske universitet.

Sametinget har i tillegg ett medlem i den norske UNESCO-kommisjonen, Lars Andreassen er representant i inneværende periode.

UHR Samisk

UHR-Samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk utdanning. Sametinget, Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er observatører.

Leder: Laila Susanne Vars Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Nestleder: Sonni Olsen, Universitetet i Tromsø.

Medlemmer: Lene Antonsen, Universitetet i Tromsø, Ylva Jannok Nutti, Samisk høgskole, Asbjørn Kolberg, Nord Universitet.

Læreplaner

Læreplaner er forskrifter om fag, om mål for opplæringen, om omfanget  av opplæringen og om gjennomføringen av opplæringen. I tillegg til det ordinære læreplanverket Kunnskapsløftet, finnes det et eget samisk læreplanverk, Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk.

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket og er felles for norsk grunnopplæring og for samisk grunnopplæring. Tidligere var prinsipper for opplæringen i den samiske skolen i et eget dokument. Ny overordnet del skal erstatte dagens Generell del, Prinsipper for opplæringen og Prinsipper for opplæringen – samisk.

Overordnet del er fastsatt av regjeringen, men den har ikke trådd i kraft ennå. I dag er det Generell del som gjelder. Tidspunktet for når ny overordnet del skal tre i kraft, vil henge sammen med fornyelsen av læreplanene.

Grunnopplæring

Samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap er grunnleggende verdier i samisk grunnopplæring. Det er viktig at samiske barn og unge får lære sitt eget språk, lære på sitt eget språk, lære om samisk samfunnsliv, historie og tradisjoner gjennom hele det 13-årige skoleløpet på grunnskole og videregående opplæring. Dette er med på å styrke deres samiske identitet, gi de trygg forankring i egen kultur og forståelse av å være del av en større sammenheng som samer og urfolk. 

Grunnopplæring er det 13-årige skoleløpet, grunnskole og videregående opplæring. Samiske elever i grunnopplæringen har rett til samisk opplæring. Samisk opplæring omfatter:

 • rett til opplæring i samisk
 • rett til opplæring på samisk
 • rett til opplæring etter det samiske læreplanverket

Retten til å lære samisk språk gjelder alle samiske barn og unge hvor enn de går i offentlig grunnskole og videregående skole i Norge. Rettighetene til opplæring på samisk og etter samisk læreplanverk er mer begrenset og gjelder ikke for alle samiske elever idag. Mer om samiske barns og unges rettigheter kan du også lese på nettsidene til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Det er skoleeier, det vil si kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for å tilrettelegge for samisk opplæring. Dette kan du lese mer om under samisk opplæring.

Sametinget har lovfestet myndighet til å utvikle læreplaner i faget samisk og i andre samiske fag. Sametinget har også myndighet til å fastsette samisk innhold i samiske, parallelle læreplaner og i ordinære læreplaner som brukes av skoler i Norge. Dette kan du lese mer om under læreplaner.

Sametinget har ansvar for utvikling av samiske læremidler. Dette kan du lese mer om under tilskudd til utvikling av læremidler.

Andre virkemidler som Sametinget har for å fremme samisk grunnopplæring:
stipend til elever som velger samisk på videregående skole
tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen
stipend for høyere utdanning som gjelder også for studenter som tar samisk lærerutdanning eller høyere utdanning i sør-, lule- eller nordsamisk språk

Du kan finne mer om Sametingets arbeid og prioriteringer innen grunnopplæring i Sametingets melding om opplæring og utdanning og i Sametingets budsjett.

Fáhkaådåstus

Oahppopládnatjoahkke Máhttolåpptim ja Máhttolåpptim  – sáme galggi ådåsmahteduvvat.

Gájkka oahppoplána vuodoskåvlån ja gájkkásasj oahppoplána joarkkaskåvlån galggi ådåsmahteduvvat. Fága galggi ienep guoskavasj sisanov oadtjot, tjielggasap vuorodimijt ja progresjåvnåv, ja aktijvuohta fágaj gaskan galggi buoreduvvat. Kritihkalasj usjudallam ja ájádallam galggi ájnas oassen liehket dassta majt oahppe galggá skåvlån oahppat.  Sjuggelisvuohta ja oahppamstrategijja li aj ájnnasa, ja praktihkalasj ja estetihkalasj fága galggi nanniduvvat.  

Oahppoplánajn galggi vilá máhtudakulme ja vuodotjehpudagá.Árvvovuodo badjásasj oase galggi oahppoplánajn åvddån boahtet. Gålmmå fágajgasskasasj tiemá galggi gájkka fáhkaj avtastahteduvvat:Demokratijja ja viesátguojmmevuohta, guoddelis åvddånahttem ja álmmukvarresvuohta ja  iellemin rijbadit.

Vuodulasj oahppam galggá fáhkaådåstusán vuoroduvvat.

Barggo fáhkaådåsmahttemijn la juo jådon, ja ådå oahppoplána galggi tjavtjan 2020 gárvvása liehket.  

Fáhkaådåstus la gålmå mærráj juogaduvvam:

Vuostasj mierre (2017-2018): Gávnnat mij la ájnnasabmusin majt oahppe galggi juohkka ájnna fágajn máhttet, guovdásjelementajt åvddånahttet.

 • Åvddånahttet guovdásjelementajt fágajn, ma gåbttji dajt majt oahppe hæhttuji oahppat fágav máhtátjit ja gájk ájnnasamos sisanov oahppe galggi oahppat, guovdásj moallánagájt, vuogijt, ájádallamvuogijt, máhttosuorgijt ja åvddånbuktemvuogijt fágan.
 • Gávnnat gåktu árvvovuodo ja badjásasj oasse galggi fágajda avtastahteduvvat.
 • Gávnnat gåktu vuodotjehpudagá ja fágajgasskasasj tiemá galggi fágajda avtastahteduvvat.
 • Vijddásappot oahppopládnastruktuvrav åvddånahttet
 • Njuolgadusájt oahppopládnaåvddånahttembargguj dahkat

Nuppát mierre (2018-2019): Åvddånahttet oahppoplánajt ja bagádus- ja oatsodimressursajt. Badjásasj oasse ja guovdásjelementa galggi vuodon plánajda liehket. Badjásasj oasse  – árvo ja prinsihpa la mierreduvvam, valla ij la ájn doajmmagoahtám.

Juohkusa galggi tjoahkkáj biejaduvvat ma galggi oahppoplánajt åvddånahttet. Oajvvada ulmutjijt oahppopládnajuohkusijda.

Bagádus- ja oatsodimressursajt galggi dagáduvvat aktan skåvlåjn ja sijájn gudi oahppoplánaj ietjasa árggabiejven barggi. De hæhttu diehtet makkir dárbo li skåvlåjn dán aktijvuodan.

Goalmát mierre (2019-2020): Oahppoplána galggi doajmmaj biejaduvvat. Skåvlå, skåvllåæjgáda ja åhpadiddjeåhpadusinstitusjåvnå galggi gárvedit oahppoplánajt adnegoahtet.  

Åhpadusdirektoráhtta la válljiv rabás prosessav oahppopládnaådåstusá aktijvuodan. Gájkka bessi prosessav tjuovvot ja moalgedimijt/árvvalusájt maŋenagi buktet.

Arbeidet mot mobbing

Sametingsrådet ønsker å redusere mobbing. Vi mener alle barn og unge har en rett til oppvekst- og læringsmiljøer fri for mobbing og trakassering. Derfor arbeider vi for økt innsats mot mobbing i skoler, barnehager, fritidsarenaer og nabolag. Det er både de unges og de voksnes ansvar.

Hva gjør du når du ser mobbing? Det enkleste er å snu seg vekk, late som om man ikke legger merke til det. Tenke: noen burde si ifra. Du er denne "noen". Si ifra til lærer, trener eller en annen voksen. Eller kanskje du kan si fra direkte til den som mobber?

Mobbing må stanses

Anti-mobbearbeid er verdiløst hvis det ikke også reduserer antall barn, unge og voksne som utsettes for mobbing og trakassering. Vi vet at det skjer på skolen, på skolevei, i garderober og på fritidsaktiviteter. Der hvor mennesker ferdes.

Hjelp og veiledning

Her finner du hjelp og inspirasjon i arbeidet mot mobbing og trakassering:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!