Sámedigge barggá vaj:

  • Sámegielaj háldadimguovllo vijdeduvvá, bagádallamij ja aktisasjbargo suohkanij oajválattjaj baktu.
  • Ienep giellaarena ásaduvvi, barggamin sáme giellaguovdátjijt ásadittjat ja dårjav sierra gielladåjmajda vaddet.
  • Vaj sámegiela galggi viesso giellan adjáj åvddålijguovlluj liehket, vuorodime mánájt ja nuorajt. 
Keskitalo, Aili.jpg

Presidænnta
Belludahka: NSR

Hjertespråket/Vaajmoegïele/Vájmogiella/Váibmogiella

Sáme giallanammadus almodij gålgådismáno 10. biejve 2016 guorahallamav VAT 2016: 18.

Guoradallama ulmme l læhkám árvustallat ja árvvalit dåjmajt nannitjit doajmme ja avtaárvvusasj almulasj dievnastusájt sámegielajda.

hjertespråket.png
04.2
05.2

Sáme giellakonferánssa 2019

Sámedigge bivddi Sáme giellakonferánssaj Tråmsån guovvamáno 4. ja 5. biejvij 2019. Konferánssa  ásaduvvá hotellan Clarion hotel The Edge.

Sámedigge la barggagoahtám guhkesájggásasj giellaratjástimijn mav gåhttjop Giellalåpptimin. Dát la ålles ja ulmmelasj ratjástibme sámegielaj gáktuj gájkajn sebrudaksuorgijn. Sámedikke visjåvnnå le, sámegiela galggi liehket luondulasj, sebrudakguodde ja viesso giellan sebrudagán. Mijá vuodovuojnno le, dárogiella ja sámegiella galggi liehket avtadássásasj ja avtaárvvusasj giellan. Dát gájbbet nanos giellaratjástimev sebrudagán, gånnå gájkka oassálaste máhtti vájkkudit sámegielajt låpptitjit. 

AN la mierredam juhti 2019 galggá liehket rijkajgasskasasj jahke álggoálmmukgielajda. Dáv sihtá  Sámedigge tjalmostahttet giellakonferánsan gåsi aj ietjá álggoálmmuga sæbrri.

Dájna konferánsajn mij álgadip Sámedikke giellaratjástimev - Giellalåpptim, ja dát la rijkajgasskasasj álggoálmmukgiellajage vuostasj stuoráp tjalmostibme. Mij sihtap bivddit sáme suohkanijt, giellaguovdátjijt, giella- ja kulturásadusájt, priváhta ja almulasj oasseválldijt ja æládusiellemav ja aj værálda álggoálmmugijt konferánssaj . Konferánsa tiebmá l giellalåpptim iesjgeŋga dásijn ja sebrudaksuorgijn. 

Prográmma konferánssaj la gárvedime, ja ruvva sjaddá diededimsváldas konferánssaj almoduvvat.

Ienep diedo:
Kirsten Appfjell
Lasse Juhán Helander

09.10.2016
Last ned

NOU 2016: 18 Kortversjon, fire språk/NOU Nöörjen byögkeles salkehtimmie 2016: 18/VAT Vuona almulasj tjielggidusá 2016: 18/NAČ Norgga almmolaš čielggadeamit 2016: 18

Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Raeriestimmie laakide, råajvarimmide jïh öörnegidie saemien gïelide
Oajvvadusá láhkamærrádusájda, dåjmajda ja årnigijda sámegielaj vuoksjuj
Sámegielaide evttohuvvon láhkamearrádusat, doaibmabijut ja ásahusat

Fakta om samiske språk

De mest brukte samiske språkene i Norge i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Pitesamisk og østsamisk er i en vitaliseringsfase i Norge.

De samiske språkområdene strekker seg tradisjonelt over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Riksgrensene er trukket på tvers av språkgrensene. 

I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk.

Samiske språk er beskyttet av blant annet ILO-konvensjon 169, Norges grunnlov, Stedsnavnloven, Samelovens språkregel i Norge og gjennom opplæringsloven.

Internasjonalt er samiske språk beskyttet av blant annet nordisk språkdeklarasjon og European Charter for Regional and Minority Languages.

Se mer fakta om samiske språk på internettsiden til Store norske leksikon.

12.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

10.9.2014
Last ned

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, oversatt til norsk.

24.1.2012
Last ned

Samisk språkundersøkelse

Sámegielaj háldadimguovllo

Sámegielaj háldadimguovlon li sámegiella ja dárogiella avtaárvvusasj giela. Dát merkaj, gájkajn la riektá dievnastusájt sámegiellaj oadtjot gå válldi aktijvuodav almmulasj ásadusáj ma li sámegielaj háldadimguovlo sisbielen.

Sámegielaj háldadimguovlon li Guovdageinnu, Kárášjoga, Deanu, Unjárga ja Porsáŋgu suohkana Finnmárkon, Gáivuona ja Loabága suohkana Tråmsån, Divtasvuona ja Aarborte suohkana Nordlándan, Snåase, Raarvihke ja Røros suohkana Trøøndelaagen fylhkentjïelten. 

Njieljja nuorttalamos fylkasuohkana, Finnmárkko, Tråmsså, Nordlánnda ja Trøøndelaage gulluji aj háldadimguovlluj.  

Rettigheter

Den samiske folkegruppen i Norge skal kunne sikre og utvikle sitt språk, kultur og sitt samfunnsliv.

  • Alle har rett til svar på samisk når de henvender seg til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet for samisk språk.
  • Alle har rett til å bruke samisk i rettsvesenet.
  • Alle som ønsker å bruke samisk overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk. 
  • Samiske barn under barnevernets omsorg har rett til å bruke sitt morsmål. 
  • Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.
  • Ansatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap.
  • Alle har rett til opplæring i samisk i grunnskolen og i den videregående skole.

Lover og forskrifter som omhandler samisk språk

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven):

Kapittel 3. Samisk språk.

Forskrifter som hører til Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) som omhandler samisk språk:

Forskrift til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområdet for samisk språk

Forskrift til samelovens språkregler

Forskrift til rett om opplæring i samisk

Lov om stadnamn:

Lov om stadnamn

Forskrift til lov om stadnamn

Samiske stedsnavn

Stedsnavnloven gir bestemmelser om stedsnavn i offentlig bruk. Loven gjelder i hele landet og dermed også i hele det samiske språkområdet. Stedsnavnloven skal sikre samiske stedsnavn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler og konvensjoner. Det stilles krav til bruk av korrekt stavemåte og bruk av samiske tegn.

Sametingets stedsnavntjeneste:

Sametingets stedsnavntjeneste tilbyr informasjon og hjelp i arbeidet med samiske stedsnavn. 

Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten.

Ta kontakt med Sametinget ved spørsmål om stedsnavn, per epost eller ring +47 78 47 40 00.

Sámi Giellagáldu

Sametingene i Sverige, Finland og Norge igangsatte et treårig grenseoverskridende samarbeidsprosjekt. Videreføringsprosjektet Sámi Giellagáldu er det samiske folkets felles og samtidig øverste vedtaksorgan i spørsmål som vedrører samiske språk. 

Tilbyr språkhjelp

Sámi Giellagáldu er et faglig sakkyndig organ, som tilbyr språkhjelp og veiledning i spørsmål som gjelder bruken av de samiske språkene. Sámi Giellagáldu godkjenner nye termer, vedtar normering, språkrøkt, stedsnavn, utvikling av språket og navnetjeneste og gir informasjon om de samiske språkene.

Språkbrukerne kan sende språkspørsmål til Sámi Giellagáldu via facebook-siden eller via e-post. Sámi Giellagáldu tilbyr språkhjelp i forbindelse med sør-, lule- og nordsamisk og også enaresamisk og østsamisk.

Mer informasjon om virksomheten til det felles nordiske språkorganet finner du på hjemmesidene til Sámi Giellagáldu.

12.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

10.9.2014
Last ned

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, oversatt til norsk.

Sáme giellaguovdátja

Aktisasj gájkka giellaguovdátjijda la ulmme sámegielajt tjalmostahttet ja viehkedit vaj sámegiela bisoduvvá ja åvddånahteduvvá.

Giellaguovdátja ietjasa dåjmaj baktu li ållu guovdátjin sámegielav ietjasa lagámus birrasijn tjalmostahttemin. 

Sámegiela vidjura li moattelágátja guovlos guovlluj. Giellaguovdátja gæhttji vidjurijda ietjasa guovlojn ja álgadi dåjmajt hiebadum dárbojda gen ga guovlon.

Jus sidá ienep diedojt giellaguovdátjij fálaldagáj birra, guládalá njuolgga:

Språkteknologi

Sametingsrådet samarbeider med ulike forsknings- og utviklingsaktører for å styrke det språkteknologiske tilbudet innen alle de samiske språkene. De samiske språkene trenger språkbrukere, og aktive språkbrukere behøver moderne hjelpemidler for data, nett og mobile enheter.

Divvun-prosjektet og talesyntese for nordsamisk språk er begge viktige språkprosjekter som i sin tid ble etablert i Sametingets regi, men som nå er overført til UiT Norges Arktiske Universitet. Sametinget samarbeider om allerede eksisterende og nye prosjekter for å øke antallet og kvaliteten av teknologiske språkverktøy.

Snakk samisk med barnet

Valg av språk til sitt barn er kanskje ikke alltid et ukomplisert valg, og mange opplever endel problemstillinger i forbindelse med det. Sametinget vil bidra til bevisstgjøring blant foreldre om språkvalg, spre informasjon og veiledning samt være til støtte for foreldre.

30823027501_11509ee7b7_k.jpg

Språkambassadørene, språkforsker Berit Anne Bals Baal og Aili Keskitalo, som da var sametingspresident (Foto Jan Roger Østby)

Sametinget har hatt en språkkampanje Snakk samisk med barnet, i perioden høsten 2016 - våren 2017. Formålet med kampanjen var å belyse temaet språkvalg for barn, og to-/flerspråklighet. Kampanjen har en egen Facebook-side.

Her finner du mer informasjon om tospråklighet og barns språkutvikling.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!