Utvalg forslår at urfolksrett og samfunnsøkonomiske vurderinger må inn i mineralloven

– Jeg konstaterer med stor tilfredshet at ekspertutvalget som har evaluert mineralloven foreslår at det må foretas store endringer av mineralloven om vi skal oppnå en effektiv og langsiktig forvaltning av mineralressursene som samtidig ivaretar samiske rettigheter, sier sametingsråd Silje K. Muotka.

Ođas | Almmuhuvvon

Nærings- og fiskeridepartementet nedsatte i juni et ekspertutvalg for å vurdere mineralloven. Utvalget avga sin rapport til departementet 18. desember 2018. I rapporten legges det stor vekt på manglene i lovverket for sikring av at mineralprosjekter er samfunnsøkonomiske lønnsomme og manglene i ivaretakelsen av samiske rettigheter.

– Det at dagens minerallov ikke stiller klare krav til en samlet samfunnsøkonomiske vurdering medfører at loven i praksis legger til rette for virksomhet som er ulønnsomme. Dette er et forhold vi fra Sametingets side har påpekt i lang tid, ikke minst i saken om tillatelser for en Nussir-gruve i Repparfjord, sier Muotka.

Stortinget vedtok i 2009 mineralloven uten Sametinget samtykke. Sametinget ga ikke sitt samtykke fordi loven ikke var i samsvar med statens folkerettslige forpliktelser overfor samene.

– Det er veldig bra at utvalget så tydelig sier at det må settes i gang arbeid som gir reguleringer i mineralloven som oppfyller Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene både i og utenfor Finnmark. Jeg forventer nå at departementet tar dette på alvor og igangsetter et slikt arbeid sammen med Sametinget, sier Silje K. Muotka.

– Evalueringsutvalgets rapport gjør det helt klart at mineralmyndigheten er pliktig til å foreta selvstendige vurderinger ved søknad om driftskonsesjon og at en ikke uten videre kan legge til grunn andre myndigheters vurderinger hva gjelder for eksempel hensynet til miljø, fiske eller reindrift. Jeg går ut fra at de som er opptatt av miljøet og menneskerettigheter merker seg dette og ser at helhetlige og skikkelige vurderinger gjør det mulig og ansvarlig å avslå driftskonsesjon i saker som nå er til behandling, avslutter sametingsråd Silje K. Muotka. 

Rapporten som ekspertutvalget ga til departementet 18. desember 2018

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje K. Muotka, mob. +47 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!