Regjeringen tar ikke hensyn til reindrift, fiske og miljø i Nussir-saken

-Næringsministeren overkjører de utsatte og veldig pressede sjøsamiske og reindriftssamiske interessene for å gi tillatelse til  Nussir ASA for utvinning av kobber fra forekomstene Nussir, som er et kortsiktig gruveprosjekt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Ođas | Almmuhuvvon

 

Sametingspresident Aili Keskitalo taler til plenum 2018.JPG

 

–Dette vedtaket skal vi påklage så snart som mulig sier sametingspresidenten. 

Sametingsråd Silje Karine Muotka sier hun er inderlig skuffet over vedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet. Hun sier at gruven vil ta livet av fjorden og krenke grunnlaget for reindriften i området.

–Statens egne fagetater Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet går imot planene, fordi gruvevirksomheten vil ødelegge viktige gyte- og oppvekstområder for ulike fiskearter i Repparfjorden, og derfor vil dette medføre vesentlig krenkelse og nekting av utøvelse av kulturgrunnlaget for samisk kultur i ett allerede veldig utsatt område sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

–Et sjødeponi vil ødelegge hele fjorden i mange generasjoner, og ødelegge for kyst- og fjordfisket som er i en positiv utvikling, og det er uakseptabelt, sier Muotka.

Nussir ASA fikk i slutten av 2016 utslippstillatelse for å etablere sjødeponi i Repparfjord etter forurensingsloven. Nærings- og fiskeridepartementet har nå behandlet driftstillatelsen etter mineralloven, og gitt Nussir ASA driftskonsesjon etter mineralloven.

Truer reindriften

Konsekvensutredninger viser at flytteveier og kalvingsområder blir ødelagt av gruvedrift i Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund kommune. Flere familier blir berørt, og kan måtte slutte med reindrift, fordi det vil være umulig å drive en bærekraftig og økonomisk reindrift i området.

–Både Statens reindriftsforvaltning, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og reinbeitedistriktene sier at det vil være umulig å drive reindrift i området, selv om det stilles vilkår om avbøtende tiltak, hvilken kompetanse har Nærings- og fiskeridepartementet for å kunne mene det motsatte, sier Muotka.

Muotka er også sterkt kritisk til at Nærings- og fiskeridepartementet ikke har gjort noe samfunnsøkonomiske analyser av gruvevirksomheten. Departementet har heller ikke vurdert konsekvensene av tidligere og planlagte inngrep for reindriften i området.

–Vi står her overfor et prosjekt som mye sannsynlig ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt og hvor Nærings- og fiskeridepartementet overlater risikoen til framtidige generasjoner og utøverne av samisk kultur og næringer.

Vil klage på vedtaket

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at Sametinget vil klage inn vedtaket til Kongen i Statsråd. Presidenten har heller ikke tro på at seriøse aktører vil satse penger på prosjektet, når motstanden er så stor i det samiske samfunnet.

For intervju:

Sametingspresident Aili Keskitalo: tel 971 29 305

Sametingsråd Silje Karine Muotka, 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!