PRM: Skuffet over regjeringens Nussir-ja

Kongen i statsråd har i dag godkjent driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord. – Sametinget har ikke gitt sin tilslutning til dette vedtaket, og jeg ser det som et av de alvorligste angrepene på samisk kultur og næringsutøvelse siden vedtaket om utbygging av Altavassdraget, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Ođas | Almmuhuvvon

Vedtaket om å gi driftskonsesjon til Nussir ASA er fattet av hele regjeringen etter at blant annet Sametinget hadde klaget på konsesjonen Nærings- og fiskeridepartementet ga 14. februar 2019.

Sametingsråd Silje Karine Muotka peker på at partiet Venstre med dette er med på å fatte et vedtak de selv har sagt de aldri vil akseptere, og KrF er med på et vedtak som innebærer stor fare for å bryte folkerettslige bestemmelser om urfolks kultur.

– Jeg er kanskje ikke overrasket, men mest fortvilet over at partiers standpunkter og grunnverdier så lett kan settes til side når samisk kultur står på spill, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametinget har i to plenumsvedtak med et stort flertall tatt et klart negativt standpunkt til gruveprosjektet Nussir. I tillegg til generelt mangelfulle utredninger om miljø og fiske, viser også Sametinget til at det ikke har vært reelle konsultasjoner mellom myndighetene og reindriftsutøverne i området. Departementet har ikke tatt hensyn til verken samiske interesser, natur- og miljøvernorganisasjoner eller statens egne fagorganer, som har støttet opp under Sametingets bekymringer.

Sametinget understreker at tiltaket vil ha store negative virkninger på de berørte reinbeitedistriktene og samiske interesser.

– De har vår fulle støtte i tiden fremover, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametinget samles til plenumsmøte i neste uke. Nussir-saken er ikke satt på sakskartet, men kan tas opp dersom et flertall av de folkevalgte ønsker det.

– Jeg ser det ikke som usannsynlig at Sametinget vil komme med en uttalelse til dette vedtaket, avslutter sametingspresident Aili Keskitalo.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo +47 971 29 305 aili.keskitalo@samediggi.no eller sametingsråd Silje Karine Muotka, + 47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!