PRM: – Myndighetene må ta vold og overgrep på alvor

I dag lanseres en temarapport der Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har analysert myndighetenes plikt til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep i samiske samfunn. Både sametingspresident Aili Keskitalo og likestillings- og diskriminineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser handling.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sametingspresident Aili Keskitalo håper at myndighetene og spesielt regjeringen nå får opp øynene for hvor alvorlig situasjonen er.

– Vi har fra Sametingets side forsøkt å vekke dem i denne saken, men det virker dessverrre som om at vi ikke klarer det. Forskning viser at at samer opplever mer overgrep og vold enn majoritetsbefolkningen. Nå har også fire forskjellige komiteer i FN-systemet anbefalt Norge å gjøre en bedre jobb i slike saker. Likevel kommer ingen politikere fra regjeringen til fredagens lanseringsseminar, sier Keskitalo.

En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i 2017, som særskilt tar opp vold i nære relasjoner i samiske samfunn, viser at politiet og hjelpeapparatet ikke har tilstrekkelig kompetanse på samisk språk og kultur. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener også at regjeringen ikke gjør nok.

– Det er bra at forskning er kommet i gang, men det trengs mer forskning. Samtidig vet vi nok til å utvikle og iverksette tiltak. Vi mangler en helhetlig tilnærming i arbeidet med vold i nære relasjoner i samiske miljøer. Spørsmålet som melder seg er om dette arbeidet lider nettopp fordi det oppdelt mellom tre departmenter: KMD – BLD – JD, sier Bjurstrøm.

FN ser problemet

I begynnelsen av juni kom FNs barnekomite med anbefalinger til Norge om at de må gjøre en bedre jobb i disse sakene. Fra før har FNs kvinnekomite, FNs menneskerettighetskomite og FNs komite mot tortur kommet med lignende anbefalinger.

– Når nå Norges egen menneskerettighetsinstitusjon kommer med anbefalinger om tiltak i det videre arbeidet, bør myndighetene være lydhøre. De kan ikke fortsette å behandle oss slik og samtidig ignorere forskningsresultater som viser den alvorlige situasjonen samer er i, sier Keskitalo.

Keskitalo mener myndighetenes manglende handlinger kan sidestilles med lovbrudd.

– Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tidligere fremhevet at mangelfull agering og koordinering når ulike deler av det offent­lige, både politi og øvrig hjelpeapparat, har kunnskap om at noen utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt, kan føre til at staten domfelles for brudd på sine positive forpliktelser etter den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier Keskitalo og etterlyser en handlingsplan.

– Sametinget har bedt Regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Her har vi ingen tid å miste, vold i nære relasjoner er skadelig både for enkeltmennesket og samfunnet, sier Keskitalo.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjurstrøm mener Norge trenger en helhetlig nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, da den gamle gikk ut i 2017. Hun peker på følgende samiske aspekter som må med i en slik handlingsplan:

  • Tiltak som er tilpasset særbehov i den samiske befolkningen, og som sikrer et fullverdig og koordinert tilbud hvor hele hjelpekjeden samarbeider og har kulturell innsikt og forståelse. Og hjelpeapparatet må få tilstrekkelig opplæring om språk og kultur.
  • Det må sikres språklig tilrettelegging i alle ledd fra forebygging, hjelp til utsatte og rettsforfølgelse.
  • Samiske organisasjoner må kobles på i utviklingen og evalueringen av tiltak mot vold i nære relasjoner, både særtiltak og generelle tiltak.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!